In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer; De consument bent u.
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die artikelen en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. De ondernemer zijn wij.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Retournering: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd het bestelde te retourneren;
 6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Golf-etc..  

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

 1. Adres: Leenderweg 31 | 5554 CK Valkenswaard | Nederland
 2. Mailen: info@golf-etc.nl
 3. Bellen: 
 4. KvK-nummer: 17208697
 5. Btw-identificatienummer: 
 6. Bankrekening: 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen ons en u.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Wij zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken.
 4. Afbeeldingen bij artikelen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van verzending; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen. 

Artikel 5: De overeenkomst

 1. Als u een bestelling plaatst, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Zolang de ontvangst van de bestelling niet door ons is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende artikelen.  

Artikel 6 - Retourneren

 1. Bij de aankoop van artikelen heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen het artikel te retourneren gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel.
 2. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het artikel en de verpakking. U kunt het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het artikel wenst te behouden. Indien u van uw retourneringsrecht gebruik maakt, dient u het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking te retourneren.
 3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw retourneringsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het artikel, schriftelijk kenbaar te maken aan Golf-etc.. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw retourneringsrecht dient u het artikel binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien u na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw retourneringsrecht resp. het artikel niet aan ons heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, kunt u de artikelen kosteloos retourneren.
 2.  Indien u een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het artikel reeds terugontvangen is door Golf-etc. of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.  

Artikel 8: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden artikelen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van artikelen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het artikel volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 9: Conformiteit en Garantie

 1. Wij staan ervoor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door ons verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover ons kunt doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikelen dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. De verzendkosten zijn voor rekening van ons.
 4. De garantie geldt niet indien:
 5. U de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 6. De geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met onze aanwijzingen behandeld zijn.  

Artikel 10: Levering en uitvoering

 1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Golf-etc. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Golf-etc. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust bij Golf-etc. tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11: Betaling

 1. Na ontvangst van de betaling ontvangt de consument het artikel binnen 7 werkdagen.  

Artikel 12: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Golf-etc..
 2. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van ons niet op, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zullen wij naar uw keuze of de geleverde artikelen kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 13: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ons en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien u woonachtig bent in het buitenland.